קורסי עברית

על מנת לעזור לעובדות המעונות ולעולות חדשות נוספות מכלל העיר להתפתח,
ולזכות בגמולים שהינם פועל יוצא של הכשרות תעסוקתיות שהן עוברות, יזמה העמותה קורס עברית לעולות חדשות.

הקורס שנערך בכמה סבבים עזר למטפלות רבות לעשות צעדים חשובים להגדלת ההכנסה, ולהקלה ביומיום בהתמודדות עם קשיי שפה.